sales@wannaprapai.com
 Tel. 034-440800


TH | EN


บริษัท วรรณประไพ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก Link ด้านล่างนี้และส่งกลับมายัง hr@wannaprapai.com

       
ดาวน์โหลด       

  1. หัวหน้าฝ่ายขาย / ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปริญญาตรี หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
เพศ:             หญิง / ชาย
อายุ:             30 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ:             สามารถขับรถยนต์ได้


  2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / ธุรการฝ่ายขาย

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปวช. ขึ้นไป หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
เพศ:             หญิง / ชาย
อายุ:             23 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   2 ปีขึ้นไป
อื่นๆ:             พูดจาไพเราะ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานด้านการบริการ ควบคุมอารมณ์ได้ดี


  3. หัวหน้าแผนกวางแผน / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปริญญาตรี หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
เพศ:             หญิง / ชาย
อายุ:             25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   ด้านการวางแผนการผลิต 3 ปีขึ้นไป
อื่นๆ:             มีทักษะในการปกครองบังคับบัญชา การสั่งงาน การมอบหมายและการติดตามงาน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ
                   และมีความเป็นผู้นำ


  4. ผู้จัดการแผนกผลิตฟิล์ม / ผู้จัดการแผนกพิมพ์ / ผู้จัดการแผนกลามิเนท / ผู้จัดการแผนกผลิตสำเร็จ

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษโดยไม่จำกัดวุฒิ
เพศ:             ชาย
อายุ:             30 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   7 ปีขึ้นไป
อื่นๆ:             มีทักษะในการปกครองบังคับบัญชา การสั่งงาน การมอบหมายและการติดตามงาน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ
                   และมีความเป็นผู้นำ


  5. เทคนิคหมึกพิมพ์

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษโดยไม่จำกัดวุฒิ
เพศ:             หญิง / ชาย
อายุ:             22 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   1 ปีขึ้นไป
อื่นๆ:             มีทักษะด้านงานพิมพ์


  6. หัวหน้ากะหน่วยงานพิมพ์ / หัวหน้าหน่วยงานแม่พิมพ์ / หัวหน้าหน่วยงานหมึกพิมพ์

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปวช.ขึ้นไป หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
เพศ:             หญิง / ชาย
อายุ:             25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   3 ปีขึ้นไป ด้านงานพิมพ์
อื่นๆ:             มีทักษะในการถ่ายทอดและสอนงานที่ดี และมีความเป็นผู้นำ


  7. วิศวกรควบคุมงานพิมพ์ / เป่า / ผลิตสำเร็จ / ลามิเนท

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากจบวุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตด้านเคมีภัณฑ์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
                   การพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศ:             หญิง / ชาย
อายุ:             21 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   1 ปีขึ้นไป หรือ จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ:             มีทักษะด้านงานพิมพ์


  8. หัวหน้ากะฝ่ายประกันคุณภาพ / R&D / QA / QC / Lab

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษโดยไม่จำกัดวุฒิ
เพศ:             หญิง / ชาย
อายุ:             25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   1-7 ปี
อื่นๆ:             มีทักษะด้านงานพิมพ์


  9. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม / วิศวกรประจำโรงงาน

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล, สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอุตสาหการ หรือหากมีประสบการณ์
                   จะพิจารณาพิเศษโดยไม่จำกัดวุฒิ
เพศ:             หญิง / ชาย
อายุ:             30 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ:             มีทักษะในการปกครองบังคับบัญชา การสั่งงาน การมอบหมายและการติดตามงาน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ
                   และมีความเป็นผู้นำ


  10. ช่างกล / ช่างไฟ / ช่างซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปวส. ขึ้นไป หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษโดยไม่จำกัดวุฒิ
เพศ:             ชาย
อายุ:             21 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   3 ปีขึ้นไป
อื่นๆ:             -


  11. ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการโรงงาน / QMR

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาบริหารการจัดการทั่วไป ขึ้นไป
เพศ:             หญิง / ชาย
อายุ:             35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   8 ปีขึ้นไปในด้านการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม หรือด้านอุตสาหกรรมการผลิต
การฝึกอบรม:   ISO 9001 , GMP , BRC / IOP , HACCP , IQA
อื่นๆ:             มีทักษะในการปกครองบังคับบัญชา การสั่งงาน การมอบหมายและการติดตามงาน การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ


  12. เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ:             หญิง / ชาย
อายุ:             25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   1 ปีขึ้นไป
อื่นๆ:             พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี และขับรถยนต์ได้


  13. พนักงานเก็บข้อมูล

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปวช. ขึ้นไป
เพศ:             หญิง / ชาย
อายุ:             18 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   -
อื่นๆ:             -


  14. พนักงานทั่วไป ( เป่า / พิมพ์ / ดราย / แล่ / ตัดซอง )

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ม.3 ขึ้นไป หากประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
เพศ:             ชาย
อายุ:             18 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   1 ปีขึ้นไป
อื่นๆ:             มีทักษะด้านการพิมพ์ / เป่า / ดราย / แล่ / ตัดซอง


  15. จป. ระดับวิชาชีพ

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ:             หญิง / ชาย
อายุ:             25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   1 ปีขึ้นไป
อื่นๆ:             สามารถขับรถยนต์ได้


  16. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ:             หญิง / ชาย
อายุ:             25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   1 ปีขึ้นไป
อื่นๆ:             สามารถขับรถยนต์ได้


  17. ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปริญญาตรี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เพศ:             หญิง / ชาย
อายุ:             25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   3 ปีขึ้นไป
อื่นๆ:             -


  18. หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า

คุณสมบัติ
การศึกษา:      ปริญญาตรี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศ:             หญิง / ชาย
อายุ:             25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:   3 ปีขึ้นไป
อื่นๆ:             มีทักษะในการถ่ายทอดและสอนงานที่ดี และมีความเป็นผู้นำ การบริหารงานคลังสินค้า

หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | เครื่องจักรที่ใช้ | สินค้า | เครื่องมือตรวจสอบ | สมัครงาน | ติดต่อเรา